Regulamin sprzedaży


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bazarek.org .

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach seriwsu.

4. Skład produktów b 2 b (hurtownia elektroniczna) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bazarek.org, za pośrednictwem którego klient może w  składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w serwisie www, adres https://bazarek.org.

6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Bazarek a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego .

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://bazarek.org.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Serwis bazarek.org, działający pod adresem http://bazarek.org, prowadzony jest przez firmę Bazarek. Bogdan Kondracki, adres siedziby: 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 4/3/25

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu

5. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa: IE, Google Chrom, Opera, Mozilla Firefox

6. W celu korzystania z serwisu klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Bazarek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://bazarek.org oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Serwisu

1. Rejestracja w ramach serwisu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w serwisie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Bazarek może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bazarek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bazarek.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bazarek.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Bazarek.
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy wejść na stronę internetową https://bazarek.org i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze serwisu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bazarek umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa towarów jest ograniczona do Polski  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 • Firmy kurierskiej
 • Transportu własnego

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy, jeśli nie poinformowano inaczej wynosi do 7 dni roboczych ( przeważnie 2-3 dni, towaru często nie ma w magazynie, np. chleby trzeba dopiero upiec ) i liczy się od dnia dokonania zapłaty za złożone zamówienie.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://bazarek.org oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

przelewem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy: zgodnie z obowiązującym prawem klient ma możliwość odstąpienia od umowy w każdej chwili i ciągu 14 dni. Należy w tym miejscu mieć na uwadze to że towar nie może być napoczęty a wysyłka zakupionego wcześniej towaru odbywa się na koszt klienta.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 4/3/25.

2. Bazarek jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bazarek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu .

2. Bazarek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać elektronicznie na adres: jan.novak@gazeta.pl

5. Bazarek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bazarek a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bazarek.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bazarek a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.